Algemene voorwaarden

Art. 1

Alle leveringen geschieden enkel tegen huidige algemene voorwaarden, tenzij afwijkende voorwaarden schriftelijk werden vastgelegd. Alle commerciële transacties tussen nv Callens Willy waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Industrielaan 21 ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nr. 0419.765.520 (hierna Callens) en de met haar verbonden ondernemingen enerzijds, en de klant anderzijds, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. Huidige algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant. Door een bestelling te plaatsen bij Callens ziet de klant af van de toepassing van zijn algemene voorwaarden. De eventuele juridische nietigheid van een afzonderlijke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Art. 2

De offertes van Callens zijn, tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend. Callens is enkel verbonden door de door haar ondertekende schriftelijke orderbevestiging. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van Callens. Opdrachten opgenomen door vertegenwoordigers, aangestelden of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die Callens daartoe kan verbinden. Alle opdrachten worden uitgevoerd in regie tenzij schriftelijk expliciet anders bepaald. Elke annulering van een bestelling en/of opdracht dient bij aangetekende brief te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijk aanvaarding door Callens. Indien de klant zijn bestelling en/of opdracht annuleert na orderbevestiging door Callens doch voor enige uitvoering van de bestelling en/of de opdracht, zal hij binnen de 8 dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt begroot op 20 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, met dien verstande dat Callens door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kan bewijzen indien deze meer bedraagt. Bij annulering van de bestelling en/of de opdracht na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zal de klant binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding betalen, welke forfaitair begroot wordt op 40 % van het totale bedrag van de bestelling en/of de opdracht, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt. Behoudens uitdrukkelijk vermeld in de orderbevestiging zijn in de overeenkomst nooit inbegrepen :

 • burgerlijke ondernemingen, afbraken, herstellingen, graafwerken, schouwdoorvoeren, metselwerken, schilderwerken, isolatie- en elektriciteitswerken;
 • eventuele keuringskosten;
 • de huur van een hefwerktuigen en hoogtewerkers zo nodig;
 • supplementaire kosten en wijzigingen voortvloeiend uit bijzondere plaatselijke toestanden, onvoltooide werken van andere aannemers, of zaken die buiten de aanneming van Callens vallen;
 • terbeschikkingstelling van water, elektriciteit, perslucht;
 • logement en voeding voor ons personeel tijdens de werken;
 • alle niet-uitdrukkelijk vermelde werken en leveringen.

Art. 3

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn ter goede trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet-bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen loopt de leverings- of uitvoeringstermijn slechts vanaf de betaling van het voorschot indien gevraagd en nadat de klant alle nodige inlichtingen voor uitvoering heeft overgemaakt aan Callens. Vertraging in de levering of de uitvoering kan dan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens Callens. Wijzigingen aan de opdracht of bestelling die door de klant worden verzocht, betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

Art. 4

Partijen aanvaarden dat de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit het contract tussen partijen uitgevoerd kunnen worden onder dekking van een elektronische handtekening. Onder een elektronische handtekening wordt verstaan, de handtekening van de klant geplaatst d.m.v. een daartoe speciaal voorziene pen op het scherm van een computer van Callens of deze van de klant zelf. Callens en de klant komen overeen dat de elektronische handtekening gelijk gesteld wordt aan de handgeschreven handtekening en voldoet aan de eisen van artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek. Verder komen de partijen overeen dat de elektronische handtekening t.o.v. Callens en derden dezelfde rechtsgevolgen heeft die de wet eraan toekent.

Art.5

De goederen worden ontvangen en aanvaard beschouwd in de werkhuizen of magazijnen van Callens. Alle goederen worden ex works in de zin van Incoterms 2000 geleverd. In geval van verkoop, worden de goederen dus in ontvangst genomen en aanvaard in de magazijnen van Callens, voor hun vertrek. Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat Callens instaat voor het transport. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant. Voor bestellingen van minder dan 100,00 EUR wordt een bijkomende leveringskost van 25,00 EUR aangerekend.

Art. 6

De klant is verantwoordelijk voor de goede instandhouding van materialen, gereedschappen en toestellen van Callens vanaf de dag dat deze op de werf zijn gebracht. Ten dien einde zal hij aan Callens een afgesloten ruimte ter beschikking stellen. De klant is dan ook aansprakelijk ten aanzien van Callens wanneer deze materialen door diefstal worden ontvreemd. Callens waarborgt de schade veroorzaakt door de materialen, gereedschappen en toestellen die bij de klant in bewaring zijn ingevolge brand, rook, ontploffing en water binnen de limieten en bepalingen voorzien in artikel 10 van huidige algemene voorwaarden.

Art. 7

De prijzen vermeld in offertes en/of orderbevestigingen van Callens zijn geldig op datum van de offerte en/of de orderbevestiging en dit zolang de contractuele voorziene uitvoeringstermijn loopt. De prijzen zijn netto af fabriek of magazijn. Alle welkdanige bijhorigheden zoals verpakking, port, vracht, taksen zijn ten laste van de klant. De prijzen zijn gekoppeld aan de prijsherzieningsformule Agoria. Zij worden van rechtswege aangepast, op het nog te factureren gedeelte, wanneer de contractuele uitvoeringstermijn door enige oorzaak, vreemd aan Callens, overschreden wordt. Daarbij geldt als basis de contractuele voorziene betalingsdatum. Elke opschortende voorwaarde in hoofde van de klant wordt voor niet-geschreven gehouden en kan niet aan Callens worden tegengeworpen.

Art. 8

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Callens de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, plannen, (proef)modellen, programmatuur enz. De rechten op deze gegevens blijven eigendom van Callens ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Callens niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De klant is aan Callens per overtreding van deze bepaling een forfaitaire schadevergoeding van 5.000,00 EUR verschuldigd, het meerdere door Callens te bewijzen. De klant moet de aan hem verstrekte gegevens zoals onder dit artikel opgesomd op eerste verzoek binnen de door Callens gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de klant, Callens een schadevergoeding van 500,00 EUR per dag vertraging verschuldigd.

Art. 9

De klant moet de goederen en installaties bij de levering en/of de installatie onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. De inontvangstname van de goederen en/of installaties dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op vlak van de kwaliteit als op vlak van de kwantiteit. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 1. De klant het werk heeft goedgekeurd;
 2. Het werk door de klant in gebruik is genomen. Neemt de klant een deel van het werk in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. Callens schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de klant niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. De klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

Wanneer de klant het werk niet goedkeurt, is hij verplicht dit schriftelijk én gemotiveerd te doen. Keurt de klant het werk niet goed, dan zal hij Callens in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. De klant vrijwaart Callens voor aanspraken van derden voor schade aan niet-opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk. Geen enkele klacht zal aanvaard worden indien deze betrekking heeft op tweedehandsgoederen en/of installaties of goederen en/of installaties die aan speciaal verminderde prijzen werden verkocht. Bij gegronde klachten behoudt Callens zich de vrije keuze voor om ofwel de goederen te vervangen of de installaties te herstellen, ofwel de waarde ervan te vergoeden. De gehoudenheid in hoofde van Callens zal ingevolge huidig beding derhalve steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van de door haar geleverde goederen of de door haar geplaatste installaties, dit op basis van de door haar aangerekende prijzen.

Art. 10

De aansprakelijkheid van Callens is beperkt tot de vergoeding van, rechtstreekse en persoonlijke schade, en dit slechts ten belope van maximaal 5.000.000,00 EUR. De aansprakelijkheid van Callens ten gevolge van indirecte of gevolgschade is tevens beperkt tot het factuurbedrag en zal – zowel voor rechtstreekse als indirecte schade gemengd – maximaal 5.000.000,00 EUR kunnen bedragen. Onder indirecte of gevolgschade wordt niet-limitatief begrepen: financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie, … Tevens kan Callens niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door apparatuur of gereedschap geleverd, aangebracht of ter beschikking gesteld door de klant of derden, alsook schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst, schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden en schade aan ander materiaal dan datgene dat door Callens werd geleverd in uitvoering van de betrokken overeenkomst. In geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur en kan maximaal 5.000.000,00 EUR bedragen. In geval van gebrekkige goederen is de aansprakelijkheid van Callens in elk geval beperkt tot het leveren van vervangingsgoederen of tot de handelswaarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van iedere andere verantwoordelijkheid. Zo kan Callens in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het kosteloos herstel van gebrekkige goederen. Callens is bevrijd van aansprakelijkheid wanneer de niet-uitvoering te wijten is aan overmacht zoals bepaald overeenkomstig art. 17. De waarborg op de door Callens geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg waartoe de verkoper dwingend door de wet ten aanzien van die koper is gehouden en desgevallend door de waarborg die door de fabrikant van het geleverde goed wordt gegeven. De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering en mits het goed is gebruikt en geïnstalleerd conform de gebruiksaanwijzing en montagerichtlijnen.

Art. 11

Alle goederen blijven eigendom van Callens totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van haar heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de koper in weerwil met dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot vervreemding aan een derde, dan gaan in toepassing van art. 1690 BW alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op de verkoper als titularis van eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de koper. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen, installaties en werken aan de klant overgedragen vanaf de levering zoals bepaald in art. 5 van huidige algemene voorwaarden. Indien is overeengekomen dat de klant zelf de goederen zal afhalen en deze op de afgesproken datum de goederen niet afhaalt, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico en kosten van de klant.

Art. 12

Indien er zich bij het monteren door het personeel van Callens omstandigheden voordoen buiten de wil van Callens om waarbij deze werkzaamheden dienen gestaakt te worden (bvb. het niet klaar zijn van de plaats waar dient gemonteerd te worden, het ontbreken van elektrische energie voor de aanlevering van haar materieel, enz.) zullen de verloren gegane uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de klant gefactureerd worden. Hetzelfde zal gebeuren wanneer de inbedrijfname van de installatie buiten de wil van Callens om niet kan geschieden onmiddellijk na de installatie en een bijkomende tussenkomst door Callens vereist wordt, dan wel wanneer de tussenkomst van Callens voor herstelling wordt gevraagd en dit verzoek wordt geannuleerd op minder dan 24 uur voor de geplande interventie. De annulering dient telefonisch en per e-mail aan Callens ter kennis worden gebracht. Voorafgaand aan iedere interventie dient de klant het nodige te doen zodat de ketel afligt en afgekoppeld wordt. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de interventie te kunnen uitoefenen, bij gebreke waaraan de kosten van de interventie dan ook integraal kunnen worden doorgerekend aan de klant. Art. 13 Callens behoudt zich het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, van de klant betaling van voorschotten en waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst te vragen. De kosten van de vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. Indien de klant niet ingaat op het verzoek van Callens dienaangaande, behoudt Callens zich het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen, totdat de klant aan voormeld verzoek heeft voldaan, ofwel om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden lastens de klant te beschouwen, in welk geval de klant bijkomend ofwel een annulatievergoeding in de zin van art. 2 ofwel een verbrekingsvergoeding in de zin van art. 16 van huidige algemene voorwaarden zal verschuldigd zijn. Callens en de klant verklaren uitdrukkelijk dat alle overeenkomsten gesloten tussen hen, deel uitmaken van één en dezelfde handelsrelatie, en alle overeenkomsten tussen de klant en Callens verknocht zijn in die zin dat alle overeenkomsten tussen de klant en Callens een economisch geheel uitmaken. In geval van faillissement of ontbinding van de koper of indien de koper het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet op de continuïteit der ondernemingen, zal Callens het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet op de continuïteit der ondernemingen door de klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard dan ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van Callens, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet der continuïteit der ondernemingen beroepende klant te doen.

Art. 14

Behoudens andersluidend beding gelden de volgende garantievoorwaarden :

 1. Callens waarborgt met betrekking tot elke ketel en installatie de goede werking en de overeenstemming met de door Callens bepaalde eigenschappen en bijzondere uitrusting op de dag van de inbedrijfname.
 2. vanaf de inbedrijfname en gedurende 12 maanden zal Callens elke opstelling, herstelling en vervanging van defecte onderdelen uitvoeren teneinde de installatie te laten werken zoals voorzien en dit met een maximum van 1.000 bedrijfsuren.
 3. tijdens deze periode worden defecte onderdelen onder waarborg hersteld of vervangen.
 4. de arbeidsuren en de verplaatsingskosten vallen niet onder deze garantie en worden in rekening gebracht.
 5. de garantie houdt niet in dat de werking van de installatie zonder onderbreking of defect zal draaien.
 6. deze garantieclausule sluit elke andere uitdrukkelijk of stilzwijgende waarborg uit.
 7. voor tussenkomsten die gevraagd worden buiten de normale werkuren zullen de gebruikelijke supplementen in rekening worden gebracht.
 8. elke noodzakelijke herstelling of vervanging te wijten aan het volgende is niet gedekt door deze waarborg : * het niet-naleven van de handleiding of bedieningsvoorschriften door de klant of door derden; * het opvoeren van het vermogen van de installatie door de klant of door derden; * het wijzigen van het concept van de installatie, het herstellen of het veranderen door de klant of door derden; * onvoldoende nazicht, abnormaal of verkeerd gebruik en gebrek aan toezicht door de klant of door derden; * het monteren hetwelke niet uitsluitend door Callens werd uitgevoerd; * de inbedrijfname dewelke niet onder leiding en toezicht van Callens gebeurde; * onderdelen welke uit hoofde van hun functie aan slijtage onderhevig zijn of welke na ontregeling en niet-melding ervan door de klant tot breuk leiden; * het opnieuw afregelen van de brander wegens wijziging van de brandstofkwaliteit.
 9. leveringen door onderaannemers uitgevoerd en leveringen door leveranciers van Callens worden slechts gewaarborgd tot beloop van de door de onderaannemer van Callens verstrekte waarborg.
 10. -deze waarborg dekt geen productieverlies of eventuele herstelling van schade aan ander materiaal dan wat door Callens werd geleverd.
 11. de duur van de waarborg wordt onder geen enkel beding geschorst of onderbroken.
 12. de garantieclausule is enkel van toepassing op nieuw materiaal.
 13. voor verborgen gebreken is de waarborg van Callens beperkt tot één jaar vanaf de levering of inbedrijfstelling.

In ieder geval kunnen wij voor verborgen gebreken op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden wanneer de rechtsvordering dienaangaande door de klant niet is ingesteld binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering en/of de inbedrijfstelling (afhankelijk van het soort product en/of installatie).

Art. 15

Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Waregem, 30 dagen na factuurdatum en zonder korting. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente ten belope van 12% per jaar verschuldigd op het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 3.000,00 EUR. Bij niet-betaling op de vervaldag van één factuur wordt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft Callens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding. De saldofactuur wordt geacht verschuldigd te zijn door de klant van zodra de voorlopige oplevering heeft kunnen plaatsvinden. Mits uitdrukkelijke toestemming van Callens daartoe kan de klant op zijn vraag de facturatie elektronisch ontvangen. Hetzelfde geldt voor het inbrengen van de facturatie door Callens in het facturatieplatform van de klant. Callens houdt zich in voorkomend geval het recht voor om de extra kosten die dit met zich meebrengt aan de klant door te rekenen. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) of de gesubrogeerde vorderingen, geeft de klant in pand ten voordele van Callens (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen tegenover Callens en de met haar verbonden ondernemingen, uit welke hoofde ook, (iii) de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (iv) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar. Bij registratie van het pand in het pandregister, bij pandvestiging of later, heeft Callens het recht de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire administratiekost van 40,00 EUR aan de in gebreke blijvende klant aan te rekenen.

Art. 16

Callens behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting t.a.v. Callens behoudt Callens zich enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen. Ingevolge deze ontbinding zal Callens, die eigenaar zijn gebleven van de goederen, de goederen kunnen recupereren en verkopen teneinde alle schade te beperken en dit 8 dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke blijvende klant. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant wordt ontbonden lastens de klant, verbindt de klant zich er toe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 40% van de waarde van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedragen.

Art. 17

In geval van overmacht voor Callens wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht Callens de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid voor Callens de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de klant slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt o.a. verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnenlands en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorzienbare omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Callens kan worden gevergd.

Art. 18

De overeenkomsten worden gesloten te Waregem en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Kortrijk).